Follow by Email

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ดูดวงโคราช/พระไตรปิฎก ตอน1
ดูดวงโคราช


วันนี้เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 12 วันเสาร์ที่ 11 พ.ย.2560 ผมจึงมาขอเขียนบทความเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎก เพื่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าตะถาคตพระองค์นั้น ขอนำคำสอนของพระองค์บางช่วงที่ค้นหาได้ในพระไตรปิฎกมาให้เพื่อนผู้ชมได้อ่านกันครับดูดวงตำราพระอาทิตย์
  1. อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา
  • สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระพุทธเจ้าประทับ ณ เชตวนาราม ใกล้กรุงสาวัตถี มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อปิงคลโกจฉะ เข้าไปเฝ้า และกราบทูลว่า " พระโคดมผู้เจริญ! สมณพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์
    มีคนรู้จักมาก มีเกี่ยรติยศ เป็นเจ้าลัทธิ อันชนหมู่มากเข้าใจว่าเป็นคนดี เช่น ปูรณะ กัสสป เป็นต้น ทั้งหมดนั้นรู้แจ้งตามปฏิญญาของตน หรือว่าไม่รู้แจ้งเห็นจริงเลย หรือบางพวกรู้ บางพวกไม่รู้
  • พระพุทธเจ้าตรัสว่า " อย่าเลย พราหมณ์" เราจักแสดงธรรมให้ท่านจงตั้งใจฟังให้ดีเถิด
  • ดูก่อนพราหมณ์ มีข้ออุปมาว่า บรุษผู้ต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้เมื่อเห็นต้นไม้ยืนต้นอยู่ละเลยแก่น แต่ตัดกิ่งไม้ ใบไม้และสำคัญว่าเป็นแก่นไม้ จึงไม่ได้รับประโยชน์จากิ่งไม้นั้นด้วย
  • มีอุปมาอื่นอีก บุรษต้องการแก่นไม้ แต่ถากสะเก็ดไม้ไป ด้วยสำคัญว่าเป็นแก่น ก็จะพึงถูกหาว่า ไม่รู้จักแก่นเป็นต้นและไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ถากเช่นเดียวกัน
  • อีกอุปมาหนึ่ง บุรุษต้องการแก่นไม้ ก็ตัดเอาแต่แก่นไป ด้วยรู้จักแก่นไม้ คนที่รู้เรื่องดีเห็นเข้าก็จะพึงกล่าวว่า บุรุษผู้เจริญนี้ รู้จักแก่น กะพี้ เปลือก สะเก็ด กิ่งและใบไม้ ต้องการแก่นไม้ก็ตัดเอาแต่แก่นไม้ด้วยรู้จักแก่นไม้ ทั้งจะได้รับประโยชน์จากแก่นไม้นั้นด้วย
                         นำมาจากหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
                                             
                                                           พ.ยินดี