Follow by Email

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ดูดวงโคราช/พระเจ้า 500 ชาติ เรื่องมิตรอกตัญญูดูดวงโคราช
คือในครั้งก่อนโน้นมีเศรษฐี 2 คนเป็นสหายกัน คนหนึ่งชื่อว่า สังขเศรษฐี อยู่ในกรุงราชคฤห์ คนหนึ่งชื่อว่า ปิลิยเศรษฐีอยู่ในกรุงพาราณสีครั้นอยู่นานมา ปิลิยเศรษฐีได้ยากจนลงจึงไปหาสังคเศรษฐี เศรษฐีได้แลเห็นก็มีความยินดีเป็นอันมากได้ต้อนรับด้วยความเต็มใจ เมื่อปิลิยพักอยู่ราตรีแล้วจึงถามถึงเหตุการณ์ที่มา
พอทราบแล้วก็ไปเปิดคลังแบ่งทรัพย์ 40 โกฏิให้แก่ปิลิยเศรษฐี และแบ่งทรัพย์ที่มีวิญญาณกับหาวิญญาณมิได้ให้ไปอีกครึ่งหนึ่ง ปิลิยเศรษฐีก็รับทรัพย์สมบัตินั้นด้วยความยินดี แล้วไปสู่กรุงพาราณสีดูดวงตำราพระอาทิตย์
ครั้นต่อมาภายหลัง มหาภัยได้เกิดขึ้นแก่สังขเศรษฐีบ้างบจนสังขเศรษฐีได้ยากจนขัดสนลง สังขเศรษฐีจึงพาภรรยาไปยังกรุงพารานสีจึงให้ภรรยาพักอยู่นอกเมือง แล้วเข้าไปหาปิลัยเศรษฐีๆ ทราบเรื่องก็ให้ทาษตวงข้าวลีบให้ 4 ทะนาน ห่อผ้าให้สังขเศรษฐีแล้วให้ออกไปจากบ้าน สังขเศรษฐีก็ถือห่อข้าวลีบออกไปหาภรรยา พอภรรยาทราบเรื่องก็ร้องไห้เสียใจ ในขณะนั้นพวกทาษกรรมกรที่สังขเศรษฐีให้แก่ปิลิยเศรษฐี ก็ได้พากันออกไปที่ศาลา ทราบเรื่องเข้าจึงรับเศรษฐีกับภรรยาไปพักที่บ้านของตน แล้วเข้าไปร้องทุกข์ต่อ พระเจ้าพาราณสี ๆ จึงให้พาเศรษฐีทั้งสองเข้าเฝ้า เมื่อทรงทราบเรื่องตลอดแล้ว ก็ทรงกริ้วปิลิยเศรษฐีว่าเป็นคนอกตัญญู คนเนรคุณแล้วให้ริบทรัพย์คืนให้แก่สังขเศรษฐี แต่สังขเศรษฐีรับเพียงบ่าวไพร่เท่านั้นกลับไป มาชาติสุดท้ายปิลิยเศรษฐีได้มาเกิดเป็นพระเทวทัต สังขเศรษฐีได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า
จบเรื่องนี้ในอสัมปทานชาดก เอกนิบาตเท่านี้
ในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า คนอกตัญญูไม่ดีเลย
(ต้องขออภัยท่านผู้อ่านเพราะรูปภาพไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง)
                            
 ขอบคุณหนังสือพระเจ้า500 ชาติ
                                              
พ.ยินดี
                                                
30 ส.ค61

ดูดวงโคราช