Follow by Email

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ดูดวงโคราช/ผู้ตายเพราะปาก


ดูดวงโคราช
คือในครั้งก่อนโ้น้น มีฤาษีผู้ได้สำเร็จอภิญญาสมาบัติดงค์หนึ่งมีบริวาร 500 อยู่ในป่าหิมพานต์ คราวนั้นมีฤาษีตนหนึ่งชื่อว่าปัณฑระถือขวานฟ่าฟืนอยู่ มีฤาษีปากร้ายอีกตนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ พูดยั่วให้ฤาษีนั้นโกรธว่าจงฟ่าอย่างนี้ๆ ฤาษีนั้นก็โกรธ กล่าวขึ้นว่า ท่านไม่ใช่อาจารย์สอนวิชาผ่าฟืนให้เรา ว่าแล้วก็ยกเอาขวานขึ้นฟันฤาษีนั้นตายดูดวงโคราช
และคราวนั้นมีนกกระทาตัวหนึ่ง อาศัยอยู่บนจอมปลวกใกล้ศาลาฤาษีได้ขันอยู่บนจอมปลวกทุกเวลาเช้าเย็น มีพรานนกคนหนึ่งได้ยินเสียงก็ไปดักเอานกกระทานั้นได้ เมื่อฤาษีผู้เป็นอาจารย์ใหญ่รู้เรื่องจึงประชุมพวกลูกศิษย์แล้วกล่าวขึ้นว่า การเปล่งวาจาเกินประมาณและการพูดไม่รู้จักเวลาย่อมทำให้เจ้าของวาจาพินาศ เหมื่อนกับฤาษีปากร้ายและนกกระทาตัวนี้ ดังนี้ มาชาติสุดท้าย ฤาษีปากร้ายนั้นได้มาเกิดเป็นพระโกกาลิกะเพื่อนของพระเทวทัต ฤาษีอาจารย์ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า 
จบเรื่องผู้ตายเพราะปากในติตติชาดก เอกนิบาต เท่านี้
เรื่องนี้ชีให้เห็นว่า ปากเป็นของสำคัญยิ่ง ทำให้ถึงกับตายได้


ด้วยความเคารพ


นำมาจากหนังสือพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ


พ.ยินดี
   
ดูดวงโคราช