Follow by Email

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

ดูดวงโคราช/ความไม่ร้อนอยู่ในใจทุกคน

         
          วิธีทำใจให้สงบจากความวุ่นวายคือการทำสมาธิด้วยการภาวนาคำบริกรรมเช่น พุทโธเป็นต้น หรือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออก หรือการทำจิตให้ว่าง คือว่างจากความคิดจากอารมณ์ทั้งหลายรวมทั้่งว่างจากการบริกรรมภาวนาด้วย ความยุ่งยากความร้อนของโลกนอกใจเราก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆ
และถึงแม้ผู้มีใจวุ่นวายทั้งหลายจะรู้สึกว่าโลกวุ่นโลกร้อน แต่สำหรับผู้ที่สามารถทำใจให้สงบ ให้ไม่วุ่นได้แม้พอประมาณจะไม่เดือดร้อน จะไม่รู้สึกว่าโลกวุ่นโลกร้อนนักเลย.
นำมาจากหนังสือธรรมะประดับใจ
พ.ยินดี
27 ก.ย.61

ดูดวงโคราช
ป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้ว ว่าทุกวันนี้โลกยุ่ง ยุ่งจนบางคนถึงกับกล่าวเปรียบเหมืนรก คือร้อนรุ่มไปจนหมดหาความสงบความเย็นยากเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อเปรียบไปถึงว่าเหมือนเปรียบกับนรกแล้ว ก็เลยกล่าวด้วยว่า มีผู้มาเกิดจากนรกมากจึงก่อให้เกิดความยุ่งความร้อนมาก ที่นำมากล่าวนี้มิใช่ว่าจะยืนยันรับรอง แต่นำมากล่าวเพื่อจะได้กล่าวต่อไปว่า แม้ทุกแห่งในโลกเรานี้จะร้อนจนเหมือนที่เปรียบกันว่าเป็นนรก แต่ก็ยังอาจรักษาความเย็นความไม่วุ่นไม่ร้อนให้มีอยู่ในใจของเราเองทุกคนและความไม่วุ่นไม่ร้อนในใจของเราแต่ละคนนี้่แหละที่มีความสำคัญสำหรับเราแต่ละคนยิ่งกว่าความไม่วุ่นไม่ร้อนภายนอกใจเราเป็นอันมากดูดวงตำราพระอาทิตย์ พูดเช่นนี้สำหรับผู้ที่เคยสัมผัสความเย็นความไม่วุ่นในของตนเองย่อมเห็นด้วย ย่อมยืนยันรับรองได้ว่าเป็นความจริงแท้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้สัมผัสความเย็นความไม่วุ่นด้วยใจตนเองมาก่อนเลย ย่อมยากจะเข้าใจและอาจไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตาม ความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็หาอาจทำให้ความจริงกลายเป็นอื่นไปได้ไม่ ความเย็นความไม่วุ่นในใจคนทุกคนย่อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับตนเองเสมอไป ภายนอกจะสงบเพียงใดก็ตาม แต่ภายในคือใจวุ่นแล้ว ความสุขจะเกิดขึ้นไปได้ ในทางตรงกันข้ามภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดก็ตาม ถ้าภายในคือใจสงบแล้ว ความสุขก็จะเกิดขี้นได้


ด้วยความเคารพ

นำมาจากหนังสือธรรมะประดับใจ
พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

พ.ยินดี

ดูดวงโคราช