Follow by Email

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดูดวงโคราช/ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ดูดวงโคราช

          
 ดูดวงโคราช    
ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม

     คือครั้งก่อนโน้น มีพรหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าธรรมบาล รักษากุศลธรรม 10 คือกุศลกรรมบถ 10 อยู่เป็นนิตย์ บ่าวไพล่บริวาร ลูกหลานเหลนของเขาก็ประพฤติธรรมตามเขา อยู่มาภายหลังบุตรของเขาผู้ชื่อว่าธรรมบาลกุมาร ได้ไปเรียนที่มีตักกศิลา
อยู่มาวันหนึ่งธรรมบาลกุมารเห็นพวกคนร้องให้ถึงคนตายแต่ยังหนุ่มก็หัวเราะแล้วกล่าวขึ้นว่า ในตระกูลของเราไม่มีใครแก่ยังเด็กยังสาวดูดวงตำราพระอาทิตย์ อาจารย์ไม่เชื่ออาจารย์จึงไปเก็บเอากระดูกแพะในป่าช้า ห่อผ้าขาว ออกเดินทางกลับไปถึงเมืองบิดาของธรรมบาลกุมาร บอกว่า ธรรมบาลกุกมารตายแล้ว บิดาของธรรมบาลกุมารไม่เชื่อ คนทั้งปวงในบ้านก็ไม่เชื่อ ได้พากันหัวเราะขึ้นทั้งนั้น ลงท้ายอาจารย์จึงสารภาพตามความจริงแล้วถามว่า เหตุไร ในตระกูลของท่านจึงไม่มีคนตายแต่ยังเด็กหนุ่มสาว บิดาธรรมบาลกุมารตอบว่า เพราะพวกเรารักษากุศลธรรม 10 อยู่เป็นนิตย์ คือพวกเราไม่ฆ่าใคร ไม่ลักขโมยฉ้อโกงใคร ผัวเมียไม่นอกใจกัน ไม่พูดเท็จ ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่คิดโลภเอาของใคร ไม่เห็นผิดเป็นชอบ พวกเราจึงมีอายุยืนทั้งนั้น เมื่ออาจารย์ทิศาปาโมกข์ได้ฟังก็สรรเสริญว่าวิเศษ มาชาติสุดท้าย บิดามารดาของธรรมบาลกุมารได้มาเกิดเป็นพระุพุทธบิดามารดา อาจารย์ได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตร ธรรมบาลกุมารได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า จบเรื่องนี้ในมหาธรรมบาลชาดกทสกนิบาตย์เท่านี้
          ในเรื่องนี้ชี้ให้เห็น ผลแห่งการประพฤติธรรมว่าให้ผลดี เริ่มแต่ชาตินี้ไป
                     นำมาจากหนังสือพระเจ้า 500 ชาติ
                                                                                                                             พ.ยินดี
                                                                                                                           6 พ.ย.61
                                       
                                       ดูดวงโคราช