Follow by Email

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ดูดวงโคราช/เรื่องผู้มีปัญญารู้จักหาที่ปลอดภัย

                 
ดูดวงโคราช
ผู้มีปัญญารู้จักหาที่ปลอดภัย
คือในครั้งก่อนโน้น มีพระยานกตัวหนึ่งพาบริวารไปอาศัยอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งริมสระใหญ่แห่งหนึ่งในสระหิมพานต์ ต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นมีกิ่งก้านสาขาปกคลุมตลอดสระ ฝูงนกซึ่งจับอยู่ตามกิ่งไม้ก็ได้พากันขี้เยี่ยวลงไปในน้ำ พระยานาคในสระนั้นก็โกรธฝูงนกว่าทำให้สระสกปรกจึงคิดว่า เราจักทำให้ไฟไหม้ต้นไม้นี้เสีย
พอถึงกลางคืนก็พ่นพิษขึ้นมาน้ำก็เป็นควันขึ้นลุกเป็นเปลวเพลิงขึ้น เมื่อพระยานกได้เห็นจึงรีบบอกฝูงนกว่า บัดนี้น้ำได้กลับเกิดเป็นไฟขึ้นแล้ว พวกเราอยู่ในที่นี้ไม่ได้อีกต่อไป ความเกษมสุขอันมีอยู่ที่หลังน้ำแห่งใดที่หลังน้ำแห่่งนั้น ก็ได้มีข้าศึกเกิดขึ้นแล้ว พวกเราจักอาศัยต่อไปไม่ได้อีกไม่ได้แล้ว ว่าแล้วก็พาบริวารที่เชื่อฟังบินหนีไปดูดวงตำราพระอาทิตย์ส่วนผู้ไม่เชื่อฟังก็ถูกไฟไหม้ตายสิ้น มาชาติสุดท้ายพระยานกนั้นได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า จบเรื่องนี้ในฆตาสนชาดก เอกนิบาตเท่านี้
                   
ในเรื่องนี้ชีให้เห็นว่า เมื่อรู้ว่าที่ใดมีภัยควรรีบหนี้จากที่นั้น หรือควรที่ป้องกันเสีย


            นำมาจากหนังสือพระเจ้า 500 ชาติ
                                   
                                   พ.ยินดี
                                 22 พ.ย.61
                               ดูดวงโคราช