Follow by Email

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

ดูดวงโคราช/เรื่องบัณฑิตจอบที่บวชสึกถึง 7 หน


ดูดวงตำราพระอาทิตย์

ดูดวงโคราช
บัณฑิตจอบที่บวชสึกถึง 7 หน
คือในครั้งก่อนโน้น มีคนปลูกผักขายคนหนึ่งออกไปบวชเป็นฤาษีพอถึงฤดูปีใหม่นึกถึงจอบขึ้นมาได้ก็อยากจะปลูกผักจึงสึกออกไป เมื่อปลูกผักขายได้แล้วก็กลับไปบวชอีกพอถึงฤดูปลูกผักก็สึกไปอีกทำอยู่อย่างนี้ถึง 7 ครั้ง
จึงคิดได้ว่าเป็นเพราะจอบเล่มนี้ของเราจึงเวียนบวชเวียนสึกอยู่ไม่รู้แล้ว จึงถือกับจอบกับพันธ์ุผักผูกติดกันแล้วไปที่ฝั่งแม่น้ำคงคา หลับตาลงยกจอบกับห่อพันธ์ุผักที่ผูกติดกันนั้นขึ้นแกว่งบนศรีษะถึง 3 ครั้ง แล้วขว้างไปกลางแม่น้ำ ครั้นแล้วจึงเปล่งวาจาขึ้นด้วยเสียงอันดัง ว่าเราชนะแล้ว ๆ ๆ ขณะนั้นพระเจ้าพาราณสีที่เสด็จกลับจากปราบจราจล มาพักอยู่ริมแม่น้ำคงคาก็ทรงสดับเสียงนั้นจึงตรัสว่า ใครชนะอะไรกัน พวกราชบุรุษก็ไปนำตัวบัณฑิตนั้นเข้าเฝ้า บัณฑิตนั้นจึงทูลเล่าถวายว่าได้ชนะกิเลสเล่าแล้วก็ได้ฌานเหาะขึ้นไปนั้งบนอากาศ แสดงธรรมถวายพระเจ้าพาราณสีว่า ความชนะใดที่กลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี ความชนะที่ไม่กลับแพ้ได้ ความชนะนั้นดี
เมื่อพระเจ้าพาราณสีได้ทรงสดับก็ทรงเลื่อมใสจึงตรัสถามว่า บัดนี้ท่านจะไปไหน ทูลตอบว่าจะไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ จึงตรัสว่าข้าพเจ้าจักตามไปด้วย แล้วพระเจ้าพาราณสีกับพลโยธาก็ตามไปบวชอยู่ในป่าหิมพานต์ เมื่อชาวเมืองทราบ ชาวเมื่องก็ตามออกไปบวชสิ้น พระอินทร์ให้วิชชุกรรมเทพบุตรลงมาเนรมิตรศาลาถวายกว้างยาวถึง 12 โยชน์ มาอยู่กษัตริย์อื่นอีก 7 พระนครกับราชบริวารก็ตามไปบวชอยู่ด้วย เทวบุตรได้ขยายศาลากว้างออกไปถึง 30 โยชน์ บัณฑิตจอบผู้บวชเป็นฤาษีได้สำเร็จฌานแล้วนั้นก็สอนให้พวกบริวารเจริญกสิณ และพรหมวิหาร 4 บางพวกก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลก บางพวกก็ขึ้นไปเกิดในพรหมโลก มาชาติสุดท้ายพระเจ้าพาราณสีนั้นได้มาเกิดเป็นพระอานนท์บัณฑิตย์จอบนั้นได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า จบเรื่องบัณฑิตจอบในทุทพาลกชาดก เอกนิบาตเท่านี้
เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า กิเลสมีอำนาจมากอาจบังคับให้ทำได้ทุกสิ่ง เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่ใครจะตามกิเลส คือตามความอยากหรือความโลภความโกรธความหลง ควรให้มีอำนาจเหนือกิเลสสูงกว่ากิเลสจึงจักเป็นการดีนำมาจากหนังสือพระเจ้า 500 ชาติ

พ.ยินดี

8 ม.ค.62

ดูดวงโคราช