Follow by Email

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ดูดวงโคราช/คนค่อมแต่มีคุณธรรมสูง


ดูดวงตำราพระอาทิตย์

ดูดวงโคราช
คนค่อมแต่มีคุณธรรมสูง
                    สมัยหนึ่ง   พระผู้มีพระภาคประทับ  ณ   เชตวนารามของอนาถบิณฑิกคฤหบดี   ใกล้กรุงสาวัตถี สมัยนั้นท่านพระภิททิยะผู้ค่อม (เรียกชื่อติดกันว่า  สกุณฎกภัททิยะ)  เดินตามหลังภิกษุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค   
พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสกุนฎกภัททิยะเดินตามหลังภิกษุหลายรูปมาแต่ไกล เป็นผู้มีผิวพรรณทราม  ไม่น่าดู  เตี้ยต่ำมาก  อันภิกษุทั้งหลายบังเสียโดยมาก  ครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ท่านทั้งหลายเห็นภิกษุรูปนั้นหรือไม่  ผู้เดินตามภิกษุหลายรูปมาแต่ไกล   เป็นผู้มีผิวพรรณทราม  ไม่น่าดู   เตี้ยต่ำมาก   อันภิกษุทั้งหลายบังเสียโดยมาก "  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า  "เห็น  พระเจ้าข้า !" พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า  "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุรูปนั้นแหละเป็นผู้มีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  สมาบัติที่ภิกษุนี้ไม่เคยเข้า  หาได้ยากมาก  กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริยะโดยชอบ  เพื่อประโยชน์อันใด   ภิกษุนี้   ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์นั้น   อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์แล้ว   ด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองอยู่ในปัจจุบัน"ดูดวงตำราพระอาทิตย์
                    ลำดับนั้นแล   พระผู้มีพระภาคเจ้าทรางทราบเนื้อความนั้นแล้ว   ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ;
                    "รถที่ไม่มีส่วนบกพร่อง มีหลังคาขาว มีกำข้างเดียว กำลังแล่นอยู่ ท่านจงดูรถคันนั้น อันไม่สะเทือน มีกระแสอันหนัก  ไม่มีเครื่องผูก  กำลังมาอยู่
อุทาน  25/200
นำมาจากหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
ด้วยความเคารพ
พ.ยินดี
28 ม.ค.62
ดูดวงโคราช