Follow by Email

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทรงห้ามฉันเนื้อที่ไม่ควร


ทรงห้ามฉันเนื้อที่ไม่ควรฉัน

                    ๑. ทรงห้ามฉันเนื้อมนุษย์  ผู้ฉัน  ต้องอาบัติถุลลัจจัย.  ภิกษุจะฉันเนื้อสัตว์  ต้องพิจารณาก่อน ขีนฉัน ทั้งไม่พิจารณา ต้องอาบัติทุกกฎ. (นางสุปปิยาอุบาสิกาเห็นภิกษุอยากฉันเนื้อ หาเนื้อไม่ได้ จึงตัดเนื้อตนเองปรุงอาหารถวาย)
                  ๒. ทรงห้ามฉันเนื้อสัตว์ที่ไม่สมควรอีก ๙ ชนิด คือ เนื้อช้าง, เนื้อม้า, เนื้อสุนัขบ้าน. เนื้องู, เนื้อราชสีห์ (สิงโต), เนื้อเสือโคร่ง, เนื้อเสือดาว, เนื้อหมีและเนื้อสุนัขป่า.

ทรงอนุญาตและไม่อนุญาตของฉันบางอย่าง

             ๑. ทรงอนุญาตข้าวยาคู และขนมผสมน้ำผึ้ง ทรงสรรเสริญข้าวยาคูว่ามีอานิสงส์มาก  (ส่วนหนึ่งแปลไว้ในหน้า ๖๘ หมายเลข ๖๒)
                  ๒. ถ้าเป็นข้าวยาคู แบบข้น มีเนื้อข้าวมาก ที่เรียกว่าโภชชยาคู ซึ่งฉันได้อิ่ม ถ้ารับนิมนต์ฉันที่อื่นไว้ ห้ามฉันยาคูชนิดนี้ของผู้อื่น ก่อนไปฉันในที่นิมนต์
           ๓. ทรงแสดงธรรมโปรดเวลัฎฐะ กัจจานะ ผู้ถวายงบน้ำอ้อยแก่ภิกษุทั้งหลายให้ได้ดวงตาเห็นธรรมปฏิญญาตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต ต่อมาทรงปรารภเรื่องงบน้ำอ้อย ทรงอนุญาตให้ภิกษุที่ป่วยไข้ฉันได้ แต่ภิกษุผู้ไม่ป่วยไข้ ให้ละลายน้ำฉัน 
หน้าที่ ๒๔๐ พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน


ข้อห้ามเกี่ยวกับยาน

              ทรงห้ามไปด้วยยาน เว้นแต่จะไม่สบาย ทรงอนุญาตที่มีผู้ชายลาก ทรงอนุญาตคานหามมีตั่งนั่ง และเปลผ้าที่เขาผูกติดกับไม้คาน (ในเรื่องนี้ เป็นการห้ามตามความรังเกียจของประเทศ คือคนในสมัยนั้นเห็นพระนั่งยานก็พากันค่อนขอดติเตียน จึงทรงห้ามเพื่อตัดปัญหา แต่ก็ทรงอนุญาตเมื่อมีเหตุผลสมควร ส่วนการอนุญาตคานหาม เปลหาม ก็เพื่อสะดวกในยามเจ็บไข้). พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนหน้า ๒๓๖

                          วันนี้วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ ผู้พิมพ์ก็ค้นหาเรื่องข้อห้ามของพรุะตถาคต มาให้ผู้อ่านบางท่านที่อาจจะยังไม่ทราบ ซึ่งข้อห้ามในการฉันอาหารเช่น เนื้อสุนัข เนื้องูๆ ที่เป็นเหตุแห่งเชื้อ ไวรัสโควิด-19  ในปัจจุบัน ก็ขอให้ผู้อ่านทุกท่านพิจารณาในการรับประทานอาหารจึงจะปลอดภัยจากโรคต่างๆ
                            ท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องผู้อ่านทุกคนรักษาสุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญาดีและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดีทุกคนครับ
                                              
                                                                                                                 ด้วยความเคารพ
                                                                                                   พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน
                                                                                                                        พ.ยินดี
                                                                                                                     ๓๑ มี.ค.๖๓