Follow by Email

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563

โทษในการกล่าวธรรมด้วยเสียงขับอันยาวของภิกษุ/ดูดวงโคราชตำราพระอาทิตย์

โทษในการกล่าวธรรมด้วยเสียงขับอันยาวของภิกษุ

               "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  !   โทษ  ๕ ประการเหล่านี้   ของภิกษุผู้กล่าวธรรมด้วยเสียงขับอันยาว  คือ :

               ๑. ตนเองก็ติดในเสียงนั้น                                    ๒. ผู้อื่นก็ติดในเสียงนั้น

               ๓.คฤหบดีทั้งหลายจะยกโทษว่า  สมณะ  ศากยบุตรเหล่านี้ขับร้องเหมือนพวกตน

               ๔.เมื่อติดใจการทอดเสียง   สมาธิก็ทำลาย

               ๕.ประชุมชน  (ภิกษุ) ในภายหลังจะถือเป็นแบบอย่าง

               "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  !  โทษของภิกษุผู้กล่าวธรรมด้วยเสียงขับอันยาว ๕ ประการเหล่านี้แล."

                                                                                      ปัญจกนิบาต  อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๗๙

                     สวัสดีครับผู้อ่านที่เคารพไม่ได้เจอกันนานหลายเดือน วันนี้พอมีเวลาไม่มากแต่ก็พยายามค้นหาสาระดีๆ ในพระพุทธศานาของไทยเราหรือผู้ทำกำลังจะศึกษาในศาสนาพุทธ และแม้กระทั่งท่านผู้ที่ได้ศึกษามาแล้วก็ดี อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับท่านผู้อ่านทุกท่าน ท้ายนี้ผมก็ขอให้ท่านผู้อ่านทุกคน พบเจอแต่สิ่งที่ดีและไม่มีความทุกข์ สุขภาพดี ปัญญาดีปราศจากโรคภัยทุกคนนะครับ ถ้าสนใจดูดวงโคราชตำราพระอาทิตย์ก็ติดต่อทางหน้าเว็ปได้นะครับขอบคุณที่อ่านบทความเกี่ยวกับพระไตรปิฎกครับ
พ.ยินดี
                     ขอบคุณหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน               
                       ๒๖ ก.ย.๖๓